Header Ads

Quyển sách kỉ năng lập trình

Quyển sách kỉ năng lập trình 

Mục Lục:

- Phong cách lập trình
- Cấu trúc và giải thuật
- Thiết kế và giao tiếp chương trình
- Rở rối
- Kiểm chứng
- Tốc độ thực thi 
- Tính khả chuyên
- Ký hiệuNo comments