Header Ads

Nhập môn lập trình với ngôn ngữ C (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Nhập môn lập trình với ngôn ngữ C (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

Tên sách: Nhập Môn Ngôn Ngữ Lập Trình C
Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy (chủ biên)
Nhà xuất bản: Khoa Học Kỹ Thuật

Thông tin chung:
Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT) Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm về CNTT được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trong khuôn khổ chương trình CNTT quốc gia.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, một trong những yếu tố quyết định là chất lượng của hệ thống chương trình và giáo trình, đặc biệt đối với một số ngành phát triển vũ bão như CNTT. Chương trình và giáo trình đào tạo về CNTT đòi hỏi phải được cập nhật và bổ sung thường xuyên.

Cuốn sách Nhập môn lập trình ngôn ngữ C là một cố gắng của tập thể cán bộ giảng dạy khoa CNTT, Đại học Bách khoa Hà Nội nhằm giới thiệu một ngôn ngữ phải là mới nhưng bằng những thể nghiệm mới trong phương pháp tiếp cận và chuyển tải kiến thức.

Tài liệu này được dùng làm giáo trình giảng dạy cho các hệ đào tạo kỹ sư.

Mục lục:
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C.
Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C.
Chương 3: Con trỏ và mảng.
Chương 4: Hàm.
Chương 5: Cấu trúc.
Chương 6: Tệp và thao tác vào/ra.
Chương 7: Đồ họa.
Chương 8: Bộ tiền xử lý
Download

No comments