Header Ads

Tài liệu C++ Full (tiếng Anh)cplusplus_kteam
Đây là document của C++ 14, bao hàm tất cả cú pháp, thư viện,... của C++14.
Tài liệu dùng để các bạn yêu thích C++ nói chung, C++14 nói riêng nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ. Lưu ý đây là bản miễn phí trên Github, là bản đang trong quá trình sửa đổi, năng cấp bổ sung & hoàn thiện lên C++17.

No comments