Header Ads

Tài liệu lập trình Android - Trung tâm tin học Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM


1. MODULE 1: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN 

a. Mục tiêu:

• Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java
• Thiết kế giao diện Java Form đơn giản
• Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
• Lập trình hướng đối tượng cơ bản
• Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java
• Có kiến thức vững chắc để lập trình Android

b. Nội dung:

• Bài 1: Tổng quan Java – Môi trường làm việc
• Bài 2: Kiểu cơ sở dữ liệu
• Bài 3: Mảng cơ sở
• Bài 4: Lập trình hướng đối tượng
• Bài 5: Giao diện cơ bản trên Java Form
• Bài 6: Truy xuất tập tin
• Bài 7: Xây dựng giao tiếp Interface
• Bài 8: Lưu trữ dữ liệu tập hợp
• Bài 9: Tổng kết
• Bài 10: Dự phòng: hướng dẫn giải bài tập

2. MODULE 2: KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID

a. Mục tiêu:

• Nắm vững nền tảng kiến trúc ứng dụng và hệ điều hành Android
• Có khái niệm tổng quát về bộ Android SDK
• Hiểu và làm việc tốt với các thành phần được đưa vào ứng dụng
• Sử dụng thành thạo các bộ tài nguyên, hỗ trợ xây dựng ứng dụng trên dòng các thiết bị khác nhau.
• Làm việc với lưu trữ trên thư mục dự án và bộ nhớ thiết bị
• Xây dựng giao diện với điều khiển cơ bản và phức hợp

b. Nội dung:

• Bài 1: Mở đầu – Android và Môi trường phát triển
• Bài 2: Các thành phần ứng dụng Android
• Bài 3: View & Các điều khiển cơ bản
• Bài 4: Tài nguyên ứng dụng cơ bản
• Bài 5: Intent
• Bài 6: Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện
• Bài 7: Quản lý Asset – SharePreference - Bộ nhớ thiết bị
• Bài 8: Adapter và các điều khiển tập hợp
• Bài 9: Xây dựng giao diện với Fragment
• Bài 10: Tổng kết

3. MODULE 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG

a. Mục tiêu:

• Truy xuất tài nguyên dùng chung trên thiết bị
• Xây dựng ứng dụng với cơ chế chia sẻ tài nguyên
• Mô hình tổ chức dữ liệu theo cấu trúc cơ sở dữ liệu
• Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng với cơ chế sắp xếp bố cục giao diện, chuyển hoạt và tuỳ chỉnh hiển thị điều khiển
• Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau
• Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng
• Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
• Thiết lập nhận và gửi thông báo cho ứng dụng

b. Nội dung:

• Bài 1: Quản lý dữ liệu với Content Provider
• Bài 2: Lưu trữ dữ liệu ứng dụng với SQLite
• Bài 3: Truy vấn và sắp xếp dữ liệu
• Bài 4: Menu & ActionBar
• Bài 5: Action Provider & Điều khiển tìm kiếm dữ liệu
• Bài 6: Các chuyển hoạt trong ứng dụng
• Bài 7: Sử dụng CursorAdapter
• Bài 8: AsyncTask – Thread và Handler
• Bài 9: Service – Broadcast Receiver và Notification
• Bài 10: Tổng kết

4. MODULE 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CLIENT & ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (SMS, CAMERA,...)

a. Mục tiêu:

• Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng
• Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ
• Khai thác các dịch vụ Internet
• Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map
• Sử dụng các bộ cảm biến và các bộ kết nối không dây
• Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện
• Xây dựng ứng dụng quản lý cuộc gọi và tin nhắn
• Xây dựng ứng dụng hoạt động trên màn hình chủ

b. Nội dung:

• Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet
• Bài 2: Giao thức kết nối WebService.
• Bài 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
• Bài 4: Khảo sát và sử dụng GoogleMap
• Bài 5: Các điều khiển đa truyền thông
• Bài 6: Bộ cảm biến – Kết nối không dây
• Bài 7: Telephony & SMS
• Bài 8: Google Cloud Messaging
• Bài 9: Ứng dụng Widget
• Bài 10: Tổng kết

No comments