Header Ads

[Download] Bộ tài liệu ôn thi CCNA (200-125) quốc tế – mới nhất


Kỳ thi Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing & Switching (200-125) sẽ kéo dài 120 phút bao gồm 58-64 câu hỏi đánh giá mức độ chuyên sâu. Kỳ thi này kiểm tra kĩ năng và kiến thức nền tảng cảu thí sinh dự thi liên quan đến cấu trúc nền tảng hệ thống mạng, các công nghệ chuyển mạch LAN, các công nghệ định tuyến IPv4 và IPv6, các công nghệ WAN, cacs dịch vụ vận hành và thiết kế hạ tầng, bảo mật hạ tầng.
Chia sẻ kinh nghiệm:
  • Đề thi thời điểm hiện tại 64 câu hỏi
  • Trong đó bao gồm 2 câu SIM (OSPF, ACL)
1. Bộ câu hỏi 66q, 114q, 266q (Mình đã ghép thành 1 file duy nhất)

No comments